Sorvisc y i sorvisc online sön i argomënc suandënc podëise ciafé söla plata dl comun te CIVIS

Les descriziuns di sorvisc y i sorvisc online sön i argomënc suandënc podëise ciafé...

data de publicaziun:

01/01/2022

tëmp de letöra

1 menüt

categories

Les descriziuns di sorvisc y i sorvisc online sön i argomënc suandënc podëise ciafé söla plata dl comun te CIVIS:


Afit privat de ciamenes y apartamënc aredá
Azes: domanda por l’istituziun
Caji de mort
Cherta d’identité
Contribuc ordinars a assoziaziuns
Contribuc straordinars a assoziaziuns
Cuta ocupaziun grunt publich (COSAP)
Detlaraziun de nascita
Detlaraziun sostitutiva de n at de notorieté
Domanda o renovamënt zertificat europeich da parché por porsones cun handicap
Eleziuns – presidënc dla sënta da lité y cumpëdausc
Eserzize publich: lizënza
Frisêrs, estetisc y cosmetics
Implanc de retlam: domanda de instalaziun
Instalaziun de n spidl
Manifestaziuns publiches
Matrimone
Ofize cosses pordüdes
Pas
Residënza – Anagrafa di zitadins talians che vir al éster (AIRE)
Residënza – Anagrafa dla popolaziun residënta (A.P.R.)
Residënza – Porsones da foradecá (da fora dla EU)
Scheda digitala por le personal de comun
SUAP – Potina unica por les ativités produtives
Uniun Europea - Dërt de sojurnanza di zitadins
Zertificac dl ofize anagrafich
Zertificac dl ofize anagrafich
Zertificac dl ofize dl stat zivil
Zertificat de destinaziun urbanistica
Zertificat söla condiziun abitativa
Zesciun de fabricac
Zitadinanza

contat

d'atres informaziuns

fontana:https://www.gvcc.net/

atualisé l'ultim iade: 02/05/2024, 17:36

ciaredi ales iscriziuns

Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Comunicac stampa

Comunicaziuns ofiziales dl Ombolt, di organs politics y di ofizi de comun.

Notizies

Informaziuns atuales sura manifestaziuns y la vita culturala tl comun.